Algemene voorwaarden

Inschrijving voor de cursus is definitief wanneer het cursusgeld is ontvangen. Er is een beperkt aantal plaatsen. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt InnerShape zich het recht voor de plaats opnieuw beschikbaar te stellen. 

Het cursusgeld dient te worden betaald via overboeking of contant voor aanvang van de eerste les. Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website.

Er vindt geen restitutie plaats als gevolg van vakantie, afwezigheid en/of ziekte. Lessen kunnen in overleg gedurende de looptijd van de cursus op andere dagen ingehaald worden. Als een les door ziekte van de docent niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt de looptijd van de cursus met een les verlengd. 

Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Roken en het gebruik van mobiele telefoons is in de yoga ruimte niet toegestaan.  Inschrijving voor één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. InnerShape kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van eigendommen of opgelopen letsel van de cursist. De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. 

Terug